Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca: Niniwa Pożyczki Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Adres: ul.Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Numer telefonu: + 48 22 266 85 10
Adres poczty elektronicznej: kontakt@niniwapozyczki.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.poga.pl
(strona internetowa na leżąca do Pośrednika
kredytowego świadczącego usługi pośrednictwa
finansowego na rzecz Pożyczkodawcy)
Pośrednik kredytowy:* Poga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
Adres: Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa
Numer telefonu: + 48 22 266 85 10
Adres poczty elektronicznej: info@poga.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.poga.pl
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu.

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

1500.00 zł

Terminy i sposób wypłaty kredytu.

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Wypłata środków pieniężnych następuje
niezwłocznie po zawarciuumowy, w formie
przelewu bankowego na Pana/Pani rachunek
bankowylub wskazanych przez Pana/Panią
podmiotów uprawnionych względem Pana/Pani
(Pożyczka na spłatę zobowiązań) – w zależności
od treści złożonej przez Pana/Panią dyspozycji.
Czas obowiązywania umowy Umowa Ramowa Pożyczki zawarta jest na czas
nieoznaczony. Pożyczka udzielana jest na okres
spłaty Pożyczki, który kończy się w dniu
wskazanym w Umowie Pożyczki jako Termin
Spłaty.
Zasady i terminy spłaty kredytu Będzie Pan/Pani zobowiązany do spłaty Całkowitej
kwoty kredytu wraz z prowizją  w łącznej kwocie
1500.00 zł i odsetkami umownymi w kwocie 8.63 zł
w Terminie Spłaty, tj. do dnia 08/11/2019. Spłata
Pożyczki powinna nastąpić przelewem na
Rachunek Bankowy do Spłaty. Każda kwota
zapłacona przez Pana/Panią będzie zaliczana
kolejno na poczet:

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

1500.00 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

NIE DOTYCZY
- opis towaru lub usługi: NIE DOTYCZY
- cena: NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

NIE DOTYCZY

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*.

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY
3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej Zmiany

10 %

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

 

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

0.00%
-reprezentatywny przykład: NIE DOTYCZY
-założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej
rocznej stopy oprocentowania: RRSO została
określona przy założeniu, że Pożyczkobiorca
dokona spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi
prowizjami należnymi Pożyczkodawcy w Terminie
Spłaty.
0.00% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki
1500.00 zł; całkowita kwota do spłaty 1500.00 zł;
oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity
koszt pożyczki 8.63 zł (w tym: prowizja 0.00 zł,
odsetki 8.63 zł); jednorazowa opłata rejestracyjna
wynosi 0,01 zł  (zwracana); umowa na 21 dni.
Kalkulacja na dzień .

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej.

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

Prowizja za Udzielenie Pożyczki w kwocie 0.00 zł
Odsetki Kapitałowe w kwocie 8.63 zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w
celu dokonywania wpłat i wypłat środków
pieniężnych
NIE DOTYCZY
Koszty korzystania z kart kredytowych* NIE DOTYCZY
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest
ponieść w związku z umową*
NIE DOTYCZY
Warunki, na jakich koszty związane z umową o
kredyt mogą ulegać zmianie*
NIE DOTYCZY
Opłaty notarialne* NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności W przypadku braku lub opóźnienia płatności
Pożyczkodawca może naliczyć Odsetki za
Opóźnienie w wysokości  stanowiącej dwukrotność
sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 5,5 punktów procentowych; na dzień
zawarcia Umowy Odsetki za Opóźnienie wynoszą
14% w stosunku rocznym i mogą ulegać zmianie w
przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego
Banku Polskiego.
W przypadku skierowania sprawy zadłużenia
Pożyczkobiorcy do sądu powszechnego i uznania
przez ten sąd roszczeń Pożyczkodawcy,
Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami
dochodzenia przez Pożyczkodawcę zwrotu
należności na drodze postępowania sądowego i
egzekucji na zasadach określonych we właściwych
przepisach: ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 28
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
komornikach sądowych i egzekucji.
Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami
dochodzenia przez Pożyczkodawcę zwrotu
należności na drodze postępowania sądowego i
egzekucji na zasadach określonych we właściwych
przepisach: ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 28
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
komornikach sądowych i egzekucji.
4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie.

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia
prowizji za spłatę kredytu przed terminem*
NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych.

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony (-a) w
następujących bazach danych:
1. Biuro
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego
77 (02-679),
2.
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Armii Ludowej 21 (51-214),
3. Biuro
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. ZygmuntaModzelewskiego 77A (02-679),
4. Krajow

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt.

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania
egzemplarza projektu Umowy.
Czas obowiązywania formularza* Niniejszy formularz zachowuje ważność od dnia
jego otrzymania przez adresata do dnia spłaty
pożyczki zaciągniętej na podstawie Umowy.
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na
odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca:* Niniwa Pożyczki Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Adres:
(siedziba)
ul.Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
+ 48 22 266 85 10
Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma
charakter opcjonalny)
kontakt@niniwapozyczki.pl
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej:* (informacja ta ma
charakter opcjonalny)
www.poga.pl
(strona internetowa na leżąca do Pośrednika
kredytowego świadczącego usługi pośrednictwa
finansowego na rzecz Pożyczkodawcy)
Rejestr* Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000607705
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul.
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy* Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy w
terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Prawo do
odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie
oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi
Załącznik do Umowy. Oświadczenie może być
przesłane w formie pisemnej na adres siedziby
Pożyczkodawcy lub w formie elektronicznej (skan)
na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy. O
zachowaniu terminu do odstąpienia decyduje data
wysłania oświadczenia. W przypadku wykonania
przez Pana/Panią prawa do odstąpienia Umowę
uznaje się za niezawartą. W takim przypadku jest
Pan/Pani zobowiązany (-a) do zwrotu Pożyczki na
Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie,
nie później niż w terminie 30 dni od złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zaś
Pożyczkodawcy nie przysługują żadne opłaty
związane z udzieleniem Pożyczki.
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:
POLSKIE
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego*
NIE DOTYCZY
Język umowy* W okresie obowiązywania Umowy zamierzamy się
z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.
c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów Przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z
pozasądowego rozstrzygania sporów: TAK


Zasady dostępu do procedury pozasądowego
rozstrzygania sporów:

Pożyczkodawca może złożyć reklamację zgodnie z
informacjami zawartymi w § 12 Ramowej Umowy
* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy
 danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.